Algemene voorwaarden 

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: 

TIC Trainingsbureau In Control, gevestigd te Breda, opgericht door Hubert van Brouwershaven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65955323. TIC Trainingsbureau In Control biedt specialistische jeugdhulp aan jongeren en jong(volwassenen) vanaf 12 jaar en hun ouders/verzorgers. 

Opdrachtgever: 

De wederpartij die de opdracht verstrekt (cliënt, ouder(s) en of andere gezaghebbende).

Cliënt: 

Het kind of de jongere en zijn/haar ouders/gezaghebbende binnen het gezinssysteem waar de opdrachtnemer zijn diensten aanbiedt.

  Toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
  • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  • In de zorgovereenkomst zal de opdrachtgever op de algemene voorwaarden worden gewezen. De algemene voorwaarden zijn op te vragen bij opdrachtnemer. 

  Totstandkoming van de overeenkomst

  • De overeenkomst tussen TIC Trainingsbureau In Control en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende overeenkomst door opdrachtnemer retour is ontvangen.
  • TIC Trainingsbureau In Control is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen tot en met 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De gezaghebbende ouder die aanmeldt, draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de hulpverlening of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.
   TIC Trainingsbureau In Control kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
  • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

  Uitvoering van de overeenkomst

  • Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt en zal zijn of haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een jeugdzorgwerker verwacht mag worden.
  • Opdrachtnemer werkt in dienst van de belangen van het kind/jongere en volgens de Rechten van het Kind.
  • Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting richting de opdrachtgever, maar nooit een resultaatverplichting. 
  • Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. 
  • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
  • Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden. 
  • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  Tarieven en betalingsvoorwaarden

  • De actuele tarieven van opdrachtnemer zijn op te vragen bij opdrachtnemer. De diensten van TIC Trainingsbureau In Control zijn vrijgesteld van BTW.
  • Facturering vindt plaats aan het einde van de maand. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden (tenzij anders overeengekomen), middels overschrijving op bankrekening NL71 KNAB 0258 4105 07 t.n.v. TIC Trainingsbureau In Control.
  • Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
  • Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is opdrachtnemer gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

  Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

  • Tijdig verzetten van de afspraak per email of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een afspraak tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
  • Bij geen annulering of bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak worden de kosten voor de afspraak (tarief begeleidingssessie) in rekening gebracht bij opdrachtgever. 

  Vertrouwelijkheid en privacy

  • Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van het begeleidingstraject, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Bijvoorbeeld bij signalen dat de veiligheid van het kind en/of ouder(s) in gevaar is.
  • Indien een opdracht wordt verstrekt aan TIC Trainingsbureau In Control vanuit een instantie of gemeente, dan zal de opdrachtgever in hoofdlijnen op de hoogte gehouden worden van het gevoerde proces met cliënt(en).
  • Voor overleg met derden, in het belang van de cliënt of het begeleidingstraject, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de opdrachtgever.
  • Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voicemail en andere communicatiemiddelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, daarom kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.

  Video-interactiebegeleiding

  • Indien de opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat er video-opnames worden gemaakt, dient de opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen. Deze opnames worden vertrouwelijk behandeld en alleen voor eventuele consultatie gedeeld met derden na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

  Aansprakelijkheid

  • Advies en begeleiding van opdrachtnemer zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of resultaat te garanderen.
  • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals de beslissingen die worden gemaakt door de opdrachtgever met betrekking tot zichzelf en het kind/jongere.
  • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.
  • De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door opdrachtgever aan opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst.
  • Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
  • Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, behoudt TIC Trainingsbureau In Control zich het recht om de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
  • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TIC Trainingsbureau In Control, zal TIC Trainingsbureau In Control in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor een overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

  Toepasselijk recht en geschillen

  • Op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  • Opdrachtnemer is aangesloten bij beroepsvereniging BPSW waar een speciale klachtenafhandelingsprocedure aangevraagd kan worden.

  Ethische gedragscode

  • TIC Trainingsbureau In Control in de persoon van Hubert van Brouwershaven is ingeschreven in het beroepsregister SKJ en werkt volgens de beroepscode voor de jeugdzorgwerker, die te vinden is op de site van de BPSW.  TIC Trainingsbureau In Control werkt eventueel met samenwerkingspartners die mogelijk elk afzonderlijk een eigen beroepscode kennen.

  Vindplaats en wijzigingen algemene voorwaarden

  • Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen bij opdrachtnemer.  
  • Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.